Vedtekter for Norsk Langbuelag. Vedtatt på årsmøtet 12.03.2011

Link til regelverket


FORMÅL

§ 1
NORSK LANGBUELAG, heretter kalt NL, er en ideell, landsomfattende forening. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig.

 

NL's formål er å spre interesse for og kunnskap om historisk bueskyting og buemaking.


For å fremme denne målsettingen vil foreningen:

a) Arrangere Norgesmesterskap inne og ute
b) Utgi medlemsbladet "Toxofil" minst 2 ganger pr.år.
c) Stimulere til kurs i skyteteknikk og buebygging.
d) Vedlikeholde hjemmeside www.langbue.no
e) Vedlikeholde bueforum www.bueforum.no
f) Utgi årlig medlemsblad.
g) For øvrig skal Norsk Langbuelag være en vennlig og hyggelig forening.


MEDLEMMER

§ 2
Foreningen er åpen for alle som betaler årskontingenten. Et medlem som ikke har betalt årskontingenten innen 4 måneder etter forfall skal strykes som medlem.

Medlemmer som opptrer på en slik måte at det kan skade foreningens eller de øvrige medlemmers anseelse, kan ekskluderes av styret med 2/3 flertall. En slik eksklusjon kan ankes for årsmøtet, hvor det kreves 2/3 flertall for å opprettholde eksklusjonen.


ÅRSMØTET
§ 3
NL's høyeste organ er årsmøtet, også kalt ordinær generalforsamling.

§ 4
Årsmøtet skal avholdes i første kvartal hvert år.

 

§5

Årsmøtet innkalles av det sittende styret og innkalling skal sendes til medlemmene minst 4 uker i forveien. Forslag til årsmøtet kan fremsettes av både styret og medlemmer. Slike forslag må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak som ikke er oppført på dagsordenen


§ 6
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenne innkalling og dagsorden.
2. Velge ordstyrer og referent, samt to til å underskrive protokollen.
3. Behandle årsberetningen.
4. Godkjenne regnskap.

5. Plan og budsjett
6. Fastsette kontingent.
7. Velge nytt styre.

8. Innkomne forslag.

§ 7
Generalforsamlingen er beslutningsdyktige med de medlemmene som er til stede. Stemmeberettigede er de som har betalt medlemsavgift for inneværende år. Generalforsamlingen kan kun behandle saker som er oppført på den utsendte dagsordenen.
 

Vedtektsendringer krever 2/3 av stemmene. Andre vedtak krever simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet avgjør stemmen til lederen for det sittende styret. Vedtatte endringer vil tre i kraft øyeblikkelig. Medlemmer som er forhindret til å komme på generalforsamlingen kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha med mer enn en fullmakt. Kun seniorer har stemmerett.


§ 8
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret med minst 1 måneds varsel etter:
1. vedtak av årsmøte
2. vedtak av styret, eller
3. krav fra minst 20 % av medlemmene.

 

STYRET
§9
Styret består av leder og minimum 4 styremedlemmer og varamedlemmer

§10
Leder innkaller til styremøter. Styremøter skal også holdes når minst 2 av styrets medlemmer forlanger det. Normalt innkalles også vararepresentantene.

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 av medlemmene møter. Det skal føres vedtaksprotokoll fra forhandlinger.

§ 11
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets vedtak.
2. Utarbeide budsjettforslag.
3. Stå for foreningens daglige drift i henhold til formålsparagrafen.
4. Sende ut kontingentkrav i løpet av januar.
5. Legge frem regnskap etter hvert kalenderår.
6. Utpeke redaktør og redaksjonskomité for medlemsbladet.
7. Om nødvendig nedsette komiteer og utvalg for spesielle oppgaver.


KOMITEER OG UTVALG

§ 12
Komiteer og utvalg kan opprettes av styret eller årsmøtet, og de kan bare oppløses av det organisasjonsleddet som har opprettet dem.

Komiteene og utvalgene rapporterer direkte til det organ som har opprettet dem, dersom ikke annet er bestemt. Rapportering skal skje i henhold til gitt mandat.

 

OPPLØSNING
§ 13
Oppløsningn krever at to påfølgende generalforsamlinger vedtar dette med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal NL's eiendeler auksjoneres ut til medlemmene og inntektene fra dette skal brukes til en fest for medlemmene.
 

Link til regelverket

 

Vær varsom plakaten!  En avtale mellom deg og ditt barn som skyter med pil og bue. Klikk for å se.

 

 

Tilbake til www.langbue.no